Δήλωση υποψηφιότητας

Με την παρούσα δηλώνω την υποψηφιότητα μου για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου