Προτάσεις Τροποποίησης Καταστατικού

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής «Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα το Δήμο Αθηναίων…» και αντικαθίστανται οι λεξεις “Γενικης Συνέλευσης” με τις λέξεις “Διοικητικού Συμβουλίου” κατά τα λοιπά ως έχει.                                     

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

                                   

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1:  αντικαθίστανται οι λέξεις “η δημιουργία κασετοθήκης και βιντεοθήκης” με τις λέξεις “δημιουργία βιβλιοθήκης ψηφιακού υλικού. 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

Στο άρθρο 3 παράγραφος 5 : αντικαθίστανται οι λέξεις “κασετών, βιντεοκασετών” με τις λέξεις «και την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων». 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

Επίσης στο άρθρο 3 προστίθεται στοιχείο 8) ως εξής «Η δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου για μελλοντικούς εκπαιδευτές γιόγκα είτε σε μορφή κέντρου διά βίου μάθησης επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου επαγγελματικών Προσόντων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ο νόμος προβλέπει τώρα ή μελλοντικά» 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ 

 

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε Απλά, Δόκιμα, Τακτικά και Επίτιμα.
Απλά (ή συμπαθούντα) μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν στους σκοπούς του Σωματείου. Τα Απλά μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, ούτε δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου.

Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν οι εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι ή όσοι εκπαιδευμένοι δάσκαλοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής των Τακτικών Μελών και επιθυμούν να συμβάλλουν στους σκοπούς του Σωματείου. Διευκρινίζεται, ότι δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, αλλά δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές και Έκτακτες Συνελεύσεις του σωματείου, με δικαίωμα λόγου. Μετά την πάροδο ενός έτους θα μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ με άνω των απαιτούμενων 75%


Τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν οι Εκπαιδευτές της Γιόγκα  που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις, έχουν τοι δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται (εφόσον έχουν εκπληρωμένες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο), συμβάλλουν ενεργά στην ευόδωση των σκοπών του Σωματείου και είναι συνεπείς με τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας του σωματείου). 

Προϋποθέσεις Τακτικών Μελών: Να έχουν πιστοποιητικό διδακτικής επάρκειας σχολής αναγνωρισμένου κύρους και αποδεδειγμένη εμπειρία στην διδασκαλία της γιόγκα ενός (1) έτους. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 διατηρείται ως έχει. Η τελευταία παράγραφος “Επίτιμα μέλη κλπ” διατηρείται ως έχει

απορρίφθηκε 

 

Τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν οι Εκπαιδευτές της Γιόγκα  που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις, έχουν τοι δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται (εφόσον έχουν εκπληρωμένες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο), συμβάλλουν ενεργά στην ευόδωση των σκοπών του Σωματείου και είναι συνεπείς με τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας του σωματείου). 

Προϋποθέσεις Τακτικών Μελών: Να έχουν πιστοποιητικό διδακτικής επάρκειας σχολής αναγνωρισμένου κύρους και αποδεδειγμένη εμπειρία στην διδασκαλία της γιόγκα δύο (2) ετών. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 διατηρείται ως έχει. Η τελευταία παράγραφος “Επίτιμα μέλη κλπ” διατηρείται ως έχει

απορρίφθηκε 

 

Στο άρθρο 8 καταργείται το στοιχείο 2δ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

Στο άρθρο 9: διαγράφονται οι λέξεις “Τακτικά μέλη που δεν δείχνουν ενεργό ενδιαφέρον για την εκπλήρωση… έως… και να τα γράψει στον κατάλογο των συμπαθούντων μελών”.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

Στο άρθρο 12 αντικαθίστανται οι λέξεις “με πρόσκληση” με τις λέξεις γραπτή ή ηλεκτρονική πρόσκληση”

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

Στα άρθρα 13 και 17: προστίθενται οι λέξεις: «δυνατότητα τηλεδιάσκεψης»

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

Στο άρθρο 16, η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής «Οι εννέα πρώτοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους ανακηρύσσονται τακτικά μέλη…». Κατά τα λοιπά ως έχει.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

Το άρθρο 17 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: «Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου αποτελείται από εννέα μέλη, που συγκροτείται σε σώμα εντός (10), το αργότερο, ημερών από την εκλογή των μελών του με φροντίδα και ευθύνη του πλειονοψηφήσαντος τακτικού μέλους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία των τακτικών μελών του τον πρόεδρο, Α’ αντιπρόεδρο, Β’ αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, αναπληρωματικός γενικός γραμματέας , ταμίας, αναπληρωματικός ταμίας, έφορος δραστηριοτήτων και έφορος διδασκαλιών».

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

Το άρθρο 17 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:  «….για να υπάρχει απαρτία, κατά τη συγκρότηση του διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα πρέπει να είναι παρόντα και τα εννέα μέλη του. Κατά πάσα άλλη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα, αν είναι παρόντα τουλάχιστον επτά μέλη του». Κατά τα λοιπά ως έχει.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής : «Ο Α’ Αντιπρόεδρος, ή σε περίπτωση απουσίας και αυτού, ο Β’  Αντιπρόεδρος….» κατά τα λοιπά ως έχει.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

Στο άρθρο 23 προστίθεται β’ παράγραφος ως εξής: «Και σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρώνει ο αναπληρωματικός γενικός γραμματέας».

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

Στο άρθρο 24  Α) αφαιρούνται οι λέξεις «ταχυδρομικό ταμιευτήριο» από την παράγραφο 1 και 2  και Β) προστίθεται β’ παράγραφος, μετά την πρώτη ως εξής: «Και σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρώνει ο αναπληρωματικός ταμίας».

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

 

Το άρθρο 25 τροποποιείται ως εξής: «Ο έφορος Δραστηριοτήτων από κοινού ή κεχωρισμένα με τον Εφορο διδασκαλιών…» Κατά τα λοιπά ως έχει

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ