Δήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο υπό ίδρυση Δευτεροβάθμιο Σωματείο Γιόγκα

Σημείωση: Τη δήλωση υποβάλλουν μόνο σωματεία και άλλα νομικά πρόσωπα (π.χ. εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι του ενός δάσκαλοι γιόγκα)

 

Έδρα Νομικού προσώπου

Ονοματεπώνυμο Νομ. Εκπροσώπου

Τηλέφωνο επικοινωνίας