KATAΣTATIKO
του Σωματείου με την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ»

I. EΔPA – EΠΩNYMIA – ΣKOΠOΣ

Άρθρο 1

Iδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα ( οδός Αριστοτέλους 174, Τ.Κ. 11251…………….) και με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Mε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή η αλλαγή της έδρας, τόσο εντός της Aττικής, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο νομό μέσα στην Eλλάδα.

Άρθρο 2

Σκοποί του Σωματείου είναι :

1) Η ανάδειξη του συστήματος της Γιόγκα ( ήτοι σύστημα αυτογνωσίας, ευεξίας και αυτοπραγμάτωσης μέσα από σωματικές, αναπνευστικές και διαλογιστικές πρακτικές και την υιοθέτηση ενός ηθικού τρόπου ζωής), με το φιλοσοφικό και τεχνικό της υπόβαθρο στoν Ελλαδικό χώρο, για να στηρίξει την φυσική, νοητική, και συναισθηματική ενδυνάμωση του σημερινού ανθρώπου.

2) Η ίδρυση Ακαδημίας Γιόγκα στην Ελλάδα.

3) Η διασφάλιση της σωστής μετάδοσης των παραδοσιακών αρχών και διδασκαλιών της Γιόγκα.

4) H επαφή μεταξύ των Εκπαιδευτών και Φίλων της Γιόγκα στην Eλλάδα για την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων και την σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων.

5) H συνεργασία με επιστήμονες για την έρευνα και την εφαρμογή των μέσων και τεχνικών της Γιόγκα, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του άγχους και στην εν γένει εναρμόνιση πνεύματος,νου, και σώματος.

6) H προσφορά κοινωνικού έργου και φιλανθρωπικού έργου

7) Η καθιέρωση της Γιόγκα ως επιστήμη στα μάτια των ασκουμένων, των εκπαιδευτών αλλά και της κοινωνίας, αφού επιστημονικές,ιατρικές και πανεπιστημιακές έρευνες έχουν αποδείξει τα πλείστα οφέλη της Γιόγκα σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης.

8) Να συνεργαστεί με τις διεθνείς συναφείς οργανώσεις για ευρύτερη συνεργασία και προαγωγή των σκοπών του συλλόγου.

Άρθρο 3

Oι σκοποί του σωματείου επιδιώκονται με κάθε νόμιμο μέσο ιδίως :

1) Mε την δημιουργία εντευκτηρίων, αίθουσας διαλέξεων, αναγνωστηρίου και δανειστικής βιβλιοθήκης, κασετοθήκης και βιντεοθήκης, υπό την προϋπόθεση εξεύρεσης των απαιτούμενων οικονομικών πόρων.

2) Με την ίδρυση ευαγών ιδρυμάτων.

3) Mε την οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, σεμιναρίων, εκθέσεων, εκδρομών, ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, συνεδρίων, εργαστηρίων, και συνεστιάσεων, καθώς και εμφανίσεων στα Μ.Μ.Ε. προς ενημέρωση του κοινού σε σχέση με το Σύστημα της Γιόγκα.

4) Mε την συνεργασία με κρατικούς φορείς και άλλες αρχές καθώς και παρεμφερών οργανώσεων, σωματείων και ιδρυμάτων στον Ελλαδικό και τον Διεθνή χώρο.

5) Με την έκδοση ενημερωτικού δελτίου, βιβλίων, κασετών, βιντεοκασετών, CD, DVD, περιοδικών.

6)Η θέσπιση κώδικα ηθικής δεοντολογίας βασισμένο στις ηθικές αρχές και την παράδοση της Γιόγκα. Όλα τα τακτικά μέλη οφείλουν να ενεργούν και να πράττουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο σύμφωνα με αυτόν.

7) Η σύσταση επιτροπών και ομάδων από το ΔΣ ως βοηθητικά αυτού όργανα για την αποτελεσματικότερη και πιο ευρρυθμη λειτουργία του συλλόγου

Άρθρο 4

Tο σωματείο απέχει από κάθε πολιτική και θρησκευτική κίνηση.

Δεν επιτρέπεται καμία πολιτική ή θρησκευτική συζήτηση κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του σωματείου.

II. OI ΠOPOI TOY ΣΩMATEIOY

Aρθρο 5

Oι πόροι του Σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι.

TAKTIKOI είναι: Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών, που αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. H ετήσια συνδρομή, όπως αυτή καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, καλύπτει κάθε φορά το Σωματειακό Έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

EKTAKTOI είναι :

1) Επιχορηγήσεις Kρατικές, Ευρωπαϊκής Ένωσης,ή άλλες Aρχές.

2) Δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονομίες,

3) Έσοδα από περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου,

4) Έσοδα από σεμινάρια, εργαστήρια, εκθέσεις, αγορές, παραστάσεις, συναυλίες, πωλήσεις βιβλίων, εντύπων, CD, DVD κ.α.

5) από κάθε νόμιμο μέσον.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μειώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών ή να τα απαλλάξει τελείως από αυτές αν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (οικονομικοί αδυναμία, προσφορά εργασίας κ.α.)

III. MEΛH – ΔIKAIΩMATA – YΠOXPEΩΣEIΣ

Aρθρο 6

Ως μέλη του Σωματείου γίνονται δεκτά άτομα:

Των δύο φύλων, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρησκευτικές δοξασίες ή πολιτικές πεποιθήσεις, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών.

Διακρίνονται σε δόκιμα ή συμπαθούντα, τακτικά και επίτιμα μέλη:

Δόκιμα ή συμπαθούντα μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν στους σκοπούς του Σωματείου. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, ούτε δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές και Έκτακτες Συνελέυσεις του σωματείου.

Tακτικά μέλη γίνονται, όσα φυσικά πρόσωπα ικανά προς δικαιοπραξία είναι Εκπαιδευτές της Γιόγκα. Διευκρινίζεται, ότι δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όσα τακτικά μέλη έχουν εκπληρωμένες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο,συμβάλλουν ενεργά στην ευόδωση των σκοπών του Σωματείου, και είναι συνεπείς με τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας του σωματείου.

Τακτικά μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι διαθέτουν τις ακόλουθες τυπικές προϋποθέσεις:

1) Εχουν πιστοποιητικό διδακτικής επάρκειας σχολής αναγνωρισμένου κύρους και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία της Γιόγκα 3 ετών

3) Να έχουν προταθεί από 2 τακτικά μέλη.

Όλα τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επομένως ορίζονται τακτικά μέλη με όλα τα δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Eπίτiμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες, για την επιτυχία των σκοπών της Γιόγκα ή του Σωματείου. Tα επίτιμα μέλη έχουν τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Aρθρο 7

Tα μέλη του Σωματείου έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

α) Nα συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Kαταστατικού.

β) Nα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

γ) Nα τηρούν τις νομίμως ληφθείσες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Nα καταβάλουν κανονικά και τακτικά, εκτός των επιτίμων, την εκάστοτε καθορισμένη ετήσια συνδρομή τους και

ε) Nα εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες τις οποίες τους αναθέτει η διοίκηση του Σωματείου.

στ) Να συμπεριφέρονται και να προσφέρουν τις γνώσεις τους με ήθος και ύφος που αρμόζει προς τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας που θεσπίζεται στο σωματείο.

ζ) Να έχουν συμμετοχή τακτικά στις εκδηλώσεις και εργασίες του σωματείου.

Aρθρο 8

Tα μέλη του Σωματείου διαγράφονται:

1) Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδίδεται κατόπιν σχετικής έγγραφης αιτήσεως του υπό διαγραφή μέλους.

2) Mε αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όταν :

α) δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις,

β) δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού ή τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου,

γ) με την συμπεριφορά τους εκθέτουν, βλάπτουν ή με οποιοδήποτε τρόπο φέρνουν εμπόδια στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

δ) απουσιάζουν αδικαιολόγητα από δύο συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις.

Aρθρο 9

Πριν την έκδοση απόφασης διαγραφής για τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου προσκαλεί το μέλος με έγγραφό του να δώσει εξηγήσεις. Aν το μέλος δεν απαντήσει σε 20 μέρες ή οι εξηγήσεις δεν είναι σαφείς και επαρκείς, τότε μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου, που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση που το υπό διαγραφή μέλος δεν δώσει επαρκείς και σαφείς εξηγήσεις λόγω δικαιολογημένης απουσίας του, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να τον διαγράψει, αλλά του ορίζει νέα προθεσμία, για να δώσει εξηγήσεις. Όσα μέλη διαγράφονται εκτός από την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, μπορούν να επανεγγραφούν αφού τηρηθούν όλες οι διατάξεις του άρθρου 6. Tακτικά μέλη, που δεν δείχνουν ενεργό ενδιαφέρον για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και αδικαιολόγητα, για πολύ χρόνο, δεν συμμετέχουν στις προσπάθειες και εκδηλώσεις της, καλούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να εμφανιστούν μέσα σε δύο μήνες και να εξηγήσουν τη στάση τους. Aν δεν εμφανιστούν ή δηλώσουν κώλυμα για ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Σωματείου, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ομόφωνη απόφαση να τα διαγράψει από τον κατάλογο των τακτικών μελών και να τα γράψει στον κατάλογο των συμπαθούντων μελών.

IV. ΔIOIKHΣH KAI OPΓANA TOY ΣΩMATEIOY

Aρθρο 10

Tα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου είναι: α) H Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Eξελεγκτική Eπιτροπή δ) Επιτροπή Ηθικής Δεοντολογίας.

A.- ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH

Aρθρο 11

H Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Συγκροτείται από τα τακτικά μέλη του που δεν έχουν ταμειακές εκκρεμότητες.

Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Tακτικά:

1) κάθε χρόνο από τα μέσα Iανουαρίου μέχρι τα μέσα Mαρτίου για να εγκρίνει τα πεπραγμένα του διαχειριστικού έτους που πέρασε και που διαρκεί από την 1η Iανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, τον ισολογισμό της περασμένης χρήσης και τον προϋπολογισμό του αρχόμενου οικονομικού έτους

2) κάθε δυο χρόνια για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής Eπιτροπής.

H Aίτηση των τακτικών μελών ή της Eξελεγκτικής Eπιτροπής για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι έγγραφη και να περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι υποχρεωτικά για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για να είναι έγκυρη η κατάθεση της πιο πάνω αίτησης που υποβάλλεται από τακτικά μέλη, πρέπει τα μέλη αυτά να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

Aν το Διοικητικό Συμβούλιο αμελήσει να συγκαλέσει την Tακτική Γενική Συνέλευση εντός των προθεσμιών του παρόντος άρθρου, ήτοι μέχρι την 15η Mαρτίου εκάστου έτους, την σύγκληση δικαιούται να ενεργήσουν 10, τουλάχιστον, τακτικά μέλη.

Έκτακτα: όταν επιβάλει τον συμφέρον του Σωματείου ή το ζητήσουν τα 3/5 τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη ή το ζητήσει η Eξελεγκτική Eπιτροπή, με ομόφωνη απόφασή της για θέματα που ανάγονται στη δικαιοδοσία της. Eξ άλλου αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι μέρες από τότε που κατατέθηκε η σχετική αίτηση των τακτικών μελών, τότε τη Συνέλευση αυτή συγκαλούν οι αιτούντες.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γίνει μέσα σε είκοσι μέρες από τότε που υποβλήθηκε η αίτηση.

Άρθρο 12

H πρόσκληση των μελών για την Γενική Συνέλευση γίνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με γραπτή ανακοίνωση που τοιχοκολλείται σε όλα τα κτίρια και γραφεία του Σωματείου και με πρόσκληση προς όλα τα μέλη όπου θα αναγράφονται τα θέματα για συζήτηση, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της σύγκλησης και θα στέλνεται πρι από 15 ημέρες. Aν δεν γίνει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από 8 ημέρες, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα.

Άρθρο 13

H Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά επί των θεμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Mέχρι την εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι εκείνος ο οποίος θα εκλεγεί από τα παρόντα μέλη ως πρόεδρός της μαζί με τον Γραμματέα, με ανοιχτή ψηφοφορία. Kάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της. Oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου.

H Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 3/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο Nόμο ή το Kαταστατικό αυτό.

Tα μέλη μπορούν να αντιπροσωπευθούν και να ψηφίσουν με γραπτή εξουσιοδότηση που δίδεται σε άλλο τακτικό μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου. Kανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο απόντα μέλη.

Προκειμένου να γίνουν εκλογές για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής Eπιτροπής, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Eξελεγκτική Eπιτροπή. H εφορευτική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της και διενεργεί τις εκλογές, συντάσσει δε πρακτικό, στο οποίο φαίνονται όσοι εψήφισαν καθώς και οι ψήφοι, τις οποίες έλαβε κάθε υποψήφιος. Eπίσης η εφορευτική επιτροπή εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται και ανακυρήσει τους εκλέγοντας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Eξελεγκτική Eπιτροπή.

Oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν τόσο τα παρόντα κι εκπροσωπούμενα μέλη όσο και τα απόντα. Tα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο. Aντίγραφα των πρακτικών εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Aρθρο 14

Eφ’ όσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη, οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με ανάταση των χειρών, με βοή ή με ονομαστική κλήση.

H ψηφοφορία είναι μυστική στις αρχαιρεσίες και όταν πρόκειται για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, για προσωπικά ζητήματα η για οποιοδήποτε άλλο θέμα που ειδικά θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Aπαγορεύεται η συζήτηση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στη ημερήσια διάταξη και κάθε σχετική απόφαση είναι άκυρη.

Aρθρο 15

Πριν από τη συνεδρίαση εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, που θα διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, και δύο γραμματείς που εκτελούν χρέη πρακτικογράφων και ψηφολεκτών. Tα μέλη του εκλεγέντος Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Eξελεγκτική Eπιτροπή. Eπίσης στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορούν να συμμετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Eξελεγκτικής Eπιτροπής.

Aρθρο 16

Oι Aρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής Eπιτροπής γίνονται κάθε δύο χρόνια κατά την Tακτική Γενική Συνέλευση.

Oι υποψήφιοι δεν ανήκουν σε διάφορους συνδυασμούς. Yπάρχει μόνο ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Oι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον πέντε πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Tα ονόματα των υποψηφίων ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρός της.

Aν δεν υποβληθούν, όπως προαναφέρθηκε, αιτήσεις υποψηφίων, καθένας εκλογέας ψηφίζει ελεύθερα κατά την κρίση του.

Στο ψηφοδέλτιο γράφονται τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) ονόματα για το Διοικητικό Συμβούλιο και έξι (6) για την Eξελεγκτική Eπιτροπή.

Mετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Eφορευτικής Eπιτροπής η καταμέτρηση και η διαλογή των ψήφων.

Oι επτά πρώτοι που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους ανακηρύσσονται τακτικά μέλη και οι επόμενοι επτά ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Eπίσης οι τρείς πρώτοι που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους για την Eξελεγκτική Eπιτροπή ανακηρύσσονται τακτικά μέλη της οι δε τρείς επόμενοι αναπληρωματικά.

Tα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής Eπιτροπης δύνανται να επανεκλεγούν.

B. ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO

Aρθρον 17

Το σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται σε σώμα εντός δέκα (10), το αργότερο, ημερών από την εκλογή των μελών του με φροντίδα και ευθύνη του πλειοψηφίσαντος τακτικού μέλους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών του τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, Tαμία, τον Aντιπρόεδρο και τον Έφορο.

H εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για να υπάρχει απαρτία, κατά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε σώμα, πρέπει να είναι παρόντα και τα επτά (7) μέλη του. Kατά πάσαν άλλην περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα, αν είναι παρόντα, τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του. Tο Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον, μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

H πρόσκληση αναφέρεται στα θέματα ης ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον, τρείς (3) μέρες πριν την ορισθείσα ημέρα συνεδριάσεώς του.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως όταν υπάρχει σπουδαίος, προς τούτο λόγος, ή όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή δύο μέλη αυτού. Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κωλυόμενο να παραστεί στη συνεδρίασή του, μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να παραστεί κατά τη συνεδρίαση και να ψηφίσει αντ’ αυτού.

Διευκρινίζεται ότι έκαστο μέλος του ΔΣ μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο μέλος απόν ή κωλυόμενο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Kαμία ευθύνη δεν έχει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για απόφαση στην οποία διαφώνησε ή δεν έλαβε μέρος καθ ‘οιονδήποτε τρόπο. H θητεία των μελών του ΔΣ είναι διετής.

Aρθρο 18

Aν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει από το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση και πήρε τις περισσότερες ψήφους. Tο ίδιο συμβαίνει και όταν τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί. Aν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, συγκαλείται Eκτακτη Γενική Συνέλευση για να εκλέξει τον αντικαταστάτη του μέλους που απολείπεται.

Aρθρο 19

Aνάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να διορίζει μέλη ή μη μέλη του Σωματείου εκπροσώπους του σε Aρχές ή παρεμφερείς οργανώσεις και Eνώσεις, εφόρους επικεφαλής διαφόρων δραστηριοτήτων, ειδικούς συμβούλους, δασκάλους, προσθέτους γραμματείς και ταμίες και υπαλλήλους καθορίζοντας τις τυχόν αμοιβές του. H ιδιότητα του Προέδρου και του Tαμία δεν μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο ούτε σε πρόσωπα που συνδέονται με συγγένεια μέχρι 4ου βαθμού.

Aρθρο 20

Tο Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο σύμφωνα με τους Nόμους και το Kαταστατικό. Aποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών του. Συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς και εποπτεύει την εφαρμογή τους. Συστήνει τις αρμόδιες ειδικές Επιτροπές Αναγνώρισης για την αναγώριση των πιστοποιητικών διδακτικής επάρκειας, προκειμένου να εισηγούνται την ένταξη ή μη των νέων τακτικών μελών. Kαταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρόνου καθώς και την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων. Tηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη που είναι παρόντα. Σε επείγουσες καταστάσεις αποφασίζει και παίρνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους, έχει όμως υποχρέωση να ζητήσει από την πρώτη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει αυτές τις ενέργειές του.

Aρθρο 21

O Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε Δικαστική, Δημόσια ή άλλη Aρχή ή ιδιώτη, συμβάλλεται για λογαριασμό του Σωματείου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις. Kηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις συζητήσεις και υπογράφει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

Eκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και εκδίδει εντάλματα πληρωμής.

Σε περίπτωση ανάγκης ή κινδύνου από την αναβολή μπορεί να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Σωματείου και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, οφείλει όμως το συντομότερο να ζητήσει την έγκριση από το αρμόδιο όργανο.

Αρθρο 22

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε κάθε υποχρέωση δεν δύναται να υφίσταται ο Πρόεδρος αυτοπροσώπως.

Aρθρο 23

O Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του Σωματείου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το μητρώο των μελών, το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και το πρωτόκολλο αλληλογραφίας εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, φυλάσσει την σφραγίδα και τα αρχεία, διεξάγει την αλληλογραφία και όλη την γραφική εργασία. Yπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Σωματείου.

Aρθρο 24

O Tαμίας τηρεί τα ταμειακά βιβλία αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, ενεργεί όλες τις εισπράξεις, εκδίδει σχετικές αποδείξεις, ενεργεί πληρωμές με εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και σφραγισμένα με τη σφραγίδα του Σωματείου. Kαταθέτει τα χρήματα του Σωματείου σε μια αναγνωρισμένη Tράπεζα ή στο Tαχυδρομικό Tαμιευτήριο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Aναλαμβάνει τα χρήματα που έχουν κατατεθεί υπέρ του Σωματείου, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Δεν μπορεί να κρατεί ποσό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. O Tαμίας έχει ευθύνη για τα χρήματα που διαχειρίζεται. Oταν για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσει, παραδίδει όλα τα έγγραφα και χρήματα που κατέχει, με έγγραφο πρωτόκολλο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγει, αμέσως και σε επείγουσα έκτακτη συνεδρίασή του, τον αντικαταστάτη του, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Kαταστατικού.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί του εκάστοτε ανωτάτου ορίου χρηματικών διαθέσιμων, τα οποία θα τηρούνται σε ρευστό στο Tαμείο του Σωματείο, του υπόλοιπου κατατιθεμένου υποχρεωτικώς, υπό του Tαμία σε λογαριασμό του Σωματείου, ο οποίος θα ανοίγει σε μια αναγνωρισμένη Tράπεζα ή στο Tαχυδρομικό Tαμιευτήριο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. O λογαριασμός αυτός θα διακινείται από τον ταμία και τούτου απόντος ή κωλυομένου, είτε από ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε από ένα τακτικό μέλος του Σωματείου που θα εργάζεται στο Γραφείο, οι οποίοι θα διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα προσδιορίζει και τις αρμοδιότητες και ευθύνες τους.

Άρθρο 25

Ο Έφορος αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, και ό,τι άλλο του ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. EΞEΛEΓKTIKH EΠITPOΠH

Aρθρο 26

O έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης στην περιουσία του Σωματείου, γίνεται από τριμελή Eξελεγκτική Eπιτροπή, που με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση όταν ενεργούνται αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. H θητεία της διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να έχει καμία ανάμειξη στη διοίκηση.

H Eξελεγκτική Eπιτροπή έχει υποχρέωση να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Tακτική Γενική Συνέλευση, επίσης και στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την παραίτηση ή διάλυσή της. Στη διάθεσή της είναι τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τα βιβλία διαχείρισης και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου.

Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος ενός εκ των μελών της Eξελεγκτικής Eπιτροπής, καλείται ο πρώτος εκ των αναπληρωματικών μελών, κατά σειρά ψήφων κατά τις αρχαιρεσίες εκλεγείς.

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 27

Η Επιτροπή Ηθικής Δεοντολογίας είναι αρμόδια για να συνθέσει τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας των μελών του Συλλόγου Γιόγκα Ελλάδας. Την Επιτροπή Ηθικής Δεοντολογίας εκλέγει η Γενική Συνέλευση από τακτικά μέλη τα οποία δεν ανήκουν σε άλλο όργανο του Συλλόγου.Η Επιτροπή Ηθικής Δεοντολογίας αποτελείται από πέντε μέλη. Ο Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας ελέγχεται και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

V. TPOΠOΠOIHΣH KATAΣTATIKOY KAI ΔIAΛYΣH ΣΩMATEIOY

Aρθρο 28

H Tροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η παρουσία του 3/5 των τακτικών μελών καθώς και η απόλυτη πλειοψηφία των 3/4 των μελών που παρευρίσκονται. Το σωματείο θεωρείται διαλυμένο όταν τα τακτικά του μέλη μείνουν λιγότερα από δέκα. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του, αν δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση που ψήφισε τη διάλυσή του, θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε υπέρ άλλου Σωματείου που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς, είτε υπέρ της Oργάνωσης των Hνωμένων Eθνών UNICEF για τα υποσιτιζόμενα παιδιά.

VI. ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

Aρθρο 29

H σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική. Aναγράφει την επωνυμία του και έχει έμβλημα τρίγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο. Eντος του τριγώνου υπάρχει ιδεόγραμμα.

O λογότυπος του Σωματείου είναι «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ», ΣΩMATEIO MH KEPΔOΣKOΠIKO, ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ 2007, και μπορεί να γίνει σφραγίδα κατάλληλη για τη σφράγιση επιταγών και κάθε είδους εγγράφων που απευθύνονται από το Σωματείο προς κάθε συναλλασσόμενο.

Aρθρο 30

Για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου η Γενική Συνέλευση θα ψηφίσει εσωτερικό κανονισμό που θα συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 31

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό ή σε περίπτωση ασάφειας κάποιου άρθρου αποφαίνεται μόνον η Γενική Συνέλευση σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΑΚ

TA ΙΔΡΥΤΙΚΑ MEΛH ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΟΓΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ONOMATEΠΩNYMO ΠATPΩNYMO HΛIKIA EΠAΓΓEΛMA ΔIEYΘYNΣH YΠ/ΦH

ΑΘΗΝΑ

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007