Επίτημα μέλη μπορούν να ανακυρηχθούν, με απόφαση του Δ.Σ. –Έλληνες ή αλλοδαποί– που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την επιτυχία των σκοπών της Γιόγκα ή του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη έχουν τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Σαν τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που είναι ήδη Εκπαιδευτές της Γιόγκα, δηλαδή έχουν πιστοποιητικό διδακτικής επάρκειας σχολής αναγνωρισμένου από τον Σύλλογο κύρους και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία της Γιόγκα τουλάχιστον 3 ετών.

Τα τακτικά μέλη έχουν διδκαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον έχουν εκπληρωμένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο, συμβάλλουν ενεργά στην ευόδωση των σκοπών του και είναι συνεπείς με τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας του Σωματείου.

Σαν απλά μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν στους σκοπούς του Σωματείου.

Τα απλά μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται ούτε έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές και Έκτακτες Συνελεύσεις του Σωματείου.